A+ / A- / RSS

Vyberte jazyk:
TOPlist

 
Kultura v Písku:
Říjen 2018

1918 – rok založení republiky: výstava ke stému výročí založení samostatného státu.
1. 10. - 31. 10.  2018
Městská knihovna Písek¨Regionální výročí:
Prosinec 2018

Karel Kuffner

psychiatr

Celý článek...

Home O knihovně Knihovní řád Dodatek č. 1/2018 ke Knihovnímu řádu MěK Písek ze dne 1. 10. 2009
Dodatek č. 1/2018 ke Knihovnímu řádu MěK Písek ze dne 1. 10. 2009 PDF Tisk Email

 Ochrana osobních údajů uživatelů Městské knihovny Písek

I. Předmět dodatku
 
Předmětem dodatku je vymezení účelu, rozsahu, zpracování a ochrany osobních údajů uživatelů Městské knihovny Písek.


II. Zpracovávané osobní údaje
 
1. MěK Písek zpracovává osobní údaje uživatele, který je registrovaným uživatelem nebo jeho zástupcem nebo ručitelem, na základě smlouvy o poskytování služeb a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 
2. MěK Písek zpracovává základní a další osobní údaje, statistické údaje, údaje služební, údaje účetní a právní. Údaje jsou zpracovávány za účelem

a. poskytování služeb čtenářům,
b. ochrany majetku MěK Písek a knihovního fondu,
c. hodnocení spokojenosti čtenářů a kontroly jakosti práce zaměstnanců MěK Písek,
d. statistického hodnocení MěK Písek,
e. evidence pohledávek a účetních operací,
f. postupu při vyřizování žádostí čtenářů,
g. informování o službách poskytnutých MěK Písek.

3. Základními údaji registrovaného uživatele jsou jeho:

a. jméno a příjmení,
b. pohlaví,
c. datum narození,
d. adresa trvalého bydliště, příp. adresa pobytu na území ČR (podle druhu pobytu cizince) nebo adresa pobytu v zahraničí, nepobývá-li uživatel na území ČR
e. druh a číslo osobního dokladu
f. stát, který tento doklad vydal, není-li jím Česká republika.

4. Údaje podle odst. 3 tohoto článku je povinen žadatel o registraci uvést a strpět jejich zpracování.

5. Dalšími údaji, které však žadatel o registraci není povinen uvést, jsou:
 
a. další adresa,
b. e-mailová adresa,
c. telefon,
d. akademické tituly,
e. údaj o tom, že je uživatel držitelem průkazu ZTP či ZTP-P.

6. Základní a další údaje zákonného zástupce a ručitele, případně osoby, která za uživatele jedná, se zpracovávají v obdobném rozsahu a struktuře jako základní údaje čtenáře. Základní údaje jsou tyto osoby povinny uvést a strpět jejich zpracování. Další údaje nejsou povinny uvést.

7. Registrovaný uživatel, jeho zákonný zástupce a ručitel jsou povinni změny jména, příjmení a adres oznámit bez zbytečného odkladu.

8. Údaje dle odst. 5. písm. a.-d. uvede uživatel, pokud chce umožnit, aby tyto údaje MěK Písek využívala pro komunikaci s ním, např. pro vyrozumění o splněné rezervaci či upomínání. Údaj dle odst. 5. písm. e. uvede, pokud chce čerpat výhody, které MěK Písek poskytuje držitelům průkazu, např. registraci zdarma.

9. Služební údaje jsou údaje o provedených transakcích s kontem uživatele včetně místa a času transakce a jména obsluhujícího knihovníka. Údaje služební jsou zejména údaje o:

a. uživatelských průkazech,
b. provedení, případně i ukončení absenční výpůjčky nebo prezenční výpůjčky,
c. objednávce nebo rezervaci knihovní jednotky,
d. přihlášení uživatele k počítačové síti a uživatelskému kontu v MěK Písek prostřednictvím veřejného online katalogu v knihovně i mimo ni nebo prostřednictvím služeb pracovníka knihovny,
e. náhradě škody na vypůjčené knihovní jednotce.

10. Údaje účetní jsou údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě a dalších náležitostech.

11. Údaje právní jsou údaje o právních krocích, které MěK Písek učinila vůči uživateli či jeho ručiteli, který se ocitl v prodlení se splněním svého dluhu. Zejména jde o údaje, kdy a kterému veřejnému úřadu byl adresován návrh směřující k obraně práv v MěK Písek a jak tento úřad o návrhu rozhodl. Údaje právní jsou také údaje uvedené v listinách, kterými uživatel dokládá skutečnosti uvedené v žádosti.

III. Práva čtenářů v souvislosti s ochranou osobních údajů

1. Práva uživatele jako subjektu údajů jsou zaručena. Čtenář má právo na přístup ke svým osobním údajům, včetně práva získat automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost), a právo na opravu svých osobních údajů.

2. Uživateli na jeho žádost MěK Písek poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a do dalších dokladů u ní uložených. MěK Písek poskytuje přístup k některým osobním údajům též prostřednictvím uživatelského konta.
 
3. Jsou-li údaje nesprávné, uživatel sdělí MěK Písek údaje správné. Základní údaje registrovaného uživatele dle č. 17. odst. 3. s výjimkou kontaktní adresy je čtenář povinen prokázat přiměřeně dle hlavy VI. knihovního řádu. Kontaktní adresu, e-mailovou adresu a telefon může uživatel věku alespoň 15 let změnit též online po přihlášení do svého uživatelského konta.
 
4. Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že MěK Písek zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, může požádat MeKTa o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu (zejm. opravou, doplněním, omezením zpracování nebo likvidací osobních údajů). Je-li žádost čtenáře shledána oprávněnou, MěK Písek odstraní neprodleně závadný stav způsobem podle povahy případu. Pro podání žádosti čtenáře se užije přiměřeně ust. hlavy XII. knihovního řádu (Reklamační řád) s tím, že žádost je třeba podat písemně.

5. Uživatel má právo obrátit se kdykoliv se svým podnětem týkajícím se jeho osobních údajů na MěK Písek, případně podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

IV. Uchovávání osobních údajů

1. Osobní údaje uživatele, zákonného zástupce, opatrovníka MěK Písek uchovává na originálech písemností, kterými jsou:
 
a. přihláška uživatele,
b. doklady předložené uživatelem, které odůvodňují jeho žádost, aby MěK Písek po něm nežádala smluvní pokutu, odpustila dluh nebo udělila výjimku,
c. účetní a právní doklady.

2. Písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky (zamčené prostory, dohled odpovědného pracovníka). Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na pracovníky, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkonů.

3. Osobní údaje uživatele, zákonného zástupce či opatrovníka uchovává MěK Písek i v počítačové databázi, které dokumentují údaje v rozsahu čl. II a změny v nich provedené.
 
4. Počítačové databáze jsou uloženy na vyhrazených serverech. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů pověřených osob.

5. MěK Písek předává osobní údaje třetím osobám pouze tehdy, jestliže o to požádá uživatel ve vztahu ke svým údajům, jestliže tak stanoví právní předpis nebo v případě ochrany svých práv vůči dlužníkovi.
 
V. Doba zpracování osobních údajů a jejich likvidace

1. MěK Písek zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy žadatel o registraci vyplní přihlášku a podepíše ji, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

2. Osobní údaje uživatele likviduje MěK Písek, jakmile uživatel písemně nebo osobně projeví přání dále nebýt registrovaným uživatelem. Podmínkou je, že tento uživatel nemá vůči MěK Písek žádný dluh, že mu během uplynulých 12 měsíců nebyla odeslána předžalobní výzva a že s ním MěK Písek nevede soudní spor.

3. Osobní údaje uživatele MěK Písek likviduje i bez žádosti uživatele, pokud pominul důvod pro jejich uchovávání a zároveň byl vypořádán dluh uživatele vůči MěK Písek.
 
4. Osobní údaje zákonného zástupce či opatrovníka uživatele MěK Písek likviduje MěK Písek s likvidací osobních údajů tohoto uživatele.

5. Pokud je táž osoba zároveň uživatelem, ručitelem či zákonným zástupcem uživatele, likviduje MěK Písek její osobní údaje teprve, když zanikne poslední z těchto vztahů.

6. Uživatel, který vůči MěK Písek nemá žádný dluh, může žádat o částečnou likvidaci některých svých osobních údajů, aniž by přitom byla ukončena jeho registrace za uživatele. Částečnou likvidací se čtenář vzdává práva na reklamaci skutečnosti, jíž se částečná likvidace týká.
 
7. MěK Písek nelikviduje osobní údaje uživatele, kterému byly rozhodnutím ředitele MěK Písek podle čl. 8 odepřeny služby, a to po dobu trvání tohoto opatření.

8. Osobní údaje registrovaného uživatele zaznamenané v listinné podobě likviduje MěK Písek skartací těchto listin. Pro skartaci se uplatní zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění, a další právní předpisy.

9. Osobní údaje registrovaného čtenáře zachycené v počítačových databázích jsou zlikvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Takto anonymizované údaje jsou dále používány pouze pro statistické účely.

VI. Závěrečná ustanovení

a) Tento dodatek je nedílnou součástí Knihovního řádu Městské knihovny Písek z 1. 10. 2009
b) Dodatek ruší Knihovní řád Městské knihovny Písek v části II, čl. 3 odstavce: 2, 3, 4, 5, 6 a  7

c) Dodatek nabývá účinnosti 25. 5. 2018.

V Písku dne 25. 5. 2018
 Mgr. Roman Dub, v. r.
ředitel Městské knihovny Písek

 

Aktualizováno Pátek, 01 Červen 2018 11:29